Już po raz ósmy

z wielką radością zapraszamy Was na Paprocany na nasz Dogtrekking!

Dwoimy się i troimy, by było ciekawie, wesoło, aktywnie! By było jak zawsze! Kto był ten wie, kto nie był, koniecznie powinien się zjawić! Bo w Tychach każdy znajdzie coś dla siebie! Sport, rekreacja, edukacja, zabawa, psy do adopcji i mnóstwo nowych znajomości! To wszystko w jeden dzień, w jednym miejscu! Tychy czekają! My zapraszamy!

                                 

Organizatorzy: Człowiek i Pies, SMPZ Travois, MOSiR Tychy
Sponsor Główny:

Termin: 07.09.2019 
Miejsce: Tychy, Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17 (przy plaży)

Program:
godz. 7:30 – otwarcie biura zawodów, rejestracja i potwierdzanie zgłoszeń
godz. 8.00 – odprawa weterynaryjna
godz. 8.50 – odprawa zawodników
godz. 9.00 – start zawodników w kategorii MID- 16 km
godz.10.00 – start zawodników w kategorii MINI- 8 km
godz.11.00 – zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci
godz.11.00 - porady dotyczące prawidłowego żywienia psów, porady behawioralne
godz.12:00 - pokazy psich sportów
godz.14.00 - prezentacja psów do adopcji
godz.15.00 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród

Potwierdzanie zgłoszeń będzie się odbywać w biurze zawodów:
MID - ok. 16 km (kategorie: kobiety, mężczyźni )– od godz. 7.30 do 8.30
MINI- ok. 8 km (kategorie: kobiety, mężczyźni, rodzina) – od godz.8.00 do godz. 9.30

Formularz rejestracyjny jest uruchominy  stronie www.czlowiekipies.pl i będzie aktywny do 2 września 2019 lub do osiągnięcia limitu 200 zgłoszeń.

 
 Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN IMPREZY - VIII TYSKI DOGTREKKING

Regulamin Zawodów

Zgodna na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

I. Organizator

1.  Organizatorem VIII Tyskiego Dogtrekkingu jest Fundacja Człowiek i Pies z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25 (dalej: „Fundacja”).

2.  Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych Travois. MOSiR Tychy.

II. Termin i miejsce.

1.  VIII Tyski Dogtrekking odbędzie się 7 września 2019 roku.

2.  Biuro zawodów dogtrekkingu, start, meta zlokalizowane będą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach, ul. Parkowa 17 (przy plaży).

3.  Otwarcie biura zawodów nastąpi o godz. 7.30. Start kategorii MID o godz. 9.00. Start kategorii MINI o godz. 10.00. Dekoracja zwycięzców i zakończenie o godz. 16.00

III. Trasa zawodów

1.  Trasa zawodów VIII Tyski Dogtrekking  zlokalizowana jest na terenie lasów Nadleśnictwa Kobiór. Charakterystyka punktów kontrolnych oraz ich ilość zostanie omówiona bezpośrednio przed startem każdej z kategorii podczas odprawy.

IV. Dystanse i kategorie

1. W ramach zawodów przewidywane są dwa dystanse (dystans określa najkrótszą możliwą odległość do pokonania od startu do mety przebiegającą przez obowiązkowe Punkty Kontrolne):

Dystans MID- ok.16 km

Kategorie:

- Mężczyźni

- Kobiety

- Rodzina 

Dystans MINI- ok.8 km 

Kategorie:

- Mężczyźni

- Kobiery

- Rodzina     

Kategoria Rodzina:   

Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć osoby pozostające z sobą bliskiej relacji i mogą one wspólnie startować z jednym psem. Aby uczestniczyć w kategorii rodzinnej należy zgłosić co najmniej 2 członków. Różnica czasu przekroczenia mety przez członków zespołu nie może być większa niż 30 sekund.

.

V. Warunki uczestnictwa w zawodach     

.

1.Warunki uczestnictwa zawodnika:

W zawodach może brać udział osoba, która:

- wyśle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach poprzez  FORMULARZ on-line  (preferowana rejestracja online)  lub zgłosi się osobiście w dzień zawodów w Biurze Zawodów,

- dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe),

- ukończyła 18 lat, lub jest w wieku 16-18 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie, 

- wyrazi zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,   

- posiada dobry stanu zdrowia umożliwiający udział w zawodach.

2. Warunki uczestnictwa psa: 

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który: 

- jest w wieku powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwskazań do startu na określonym dystansie, 

- posiada aktualny dokument poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (konieczne jest jego okazanie lekarzowi weterynarii obecnemu na zawodach),     

-  prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży, kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej 

-  w przypadku suk: zabrania się startu suk okresie rui , w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.

.

3. Warunki startu na zawodach

Podczas zawodów zawodnik zobowiązany jest zachować bezpieczeństwo oraz kierować się dobrem psa: 

- na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami,

- podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy, zabrania się spuszczania psa ze smyczy, 

- uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez niego szkód ponosi wszelkie koszty, 

- w przypadku kiedy pies bądź człowiek nie może kontynuować marszu, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym organizatora.

.

4. Wyposażenie obowiązkowe uczestnika                                    

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania: 

- mapy, karty uczestnictwa (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnione na mecie) oraz długopisu, 

- telefonu komórkowego (naładowanego), 

- miskę oraz wodę dla psa w ilości min. 1 litr na każdego psa 

- książeczki zdrowia psa z ważnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie,

Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora.  

Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem. W przypadku startu na dystansie MID zaleca się wyposażenie dodatkowo w mini-apteczkę i but dla psa.                                                                                                                                                                                                                                   5. Odpowiedzialność uczestnika:

a)Ruch drogowy: 

Podczas uczestnictwa w Tyskim Dogtrekkingu należy dostosować się do przepisów Ruchu Drogowego przez całą trasę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

b)  Ochrona środowiska naturalnego:

Zawodnicy zobowiązani  są do niezanieczyszczania trasy podczas ich uczestnictwa w zawodach. Zaśmiecanie terenu zawodów oraz trasy będzie karane dyskwalifikacją. Zawodnicy zobowiązani są również do sprzątania odchodów po swoim psie na terenie zawodów oraz na trasie.

c). Ochrona lasów 

Każdy zawodnik ma bezwzgledny obowiązek przestrzegania Art.26 Ustawy o Lasach, tj.:

"1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.                                                                                                                                        2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

3) ostoje zwierząt;

4) źródliska rzek i potoków;

5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;

2) występuje duże zagrożenie pożarowe;

3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania."

.

5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik zawodów  odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie lub swojego psa podczas trwania imprezy.

.

6. Zabrania się spożywania alkoholu  na trasie zawodów oraz terenie imprezy w czasie jej trwania.

.

7. Oświadczenia.
Wysyłanie zgłoszenia on-line przez zawodnika, oraz rejestracja zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczna z:
- akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu,
- oświadczeniem zawodnika, iż jego obecny stan zdrowia pozwala na udział w zawodach VIII Tyski Dogtrekking organizowanych w dniu 07.09.2019 w Tychach,
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (zał. 1 do regulaminu),

- wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych imprezy, w szczególności w zakresie publikacji zdjęć, filmów, reportaży itp. (zał. 2 do regulaminu). Zawodnik może wycofać zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez złożenie pisemnej informacji w biurze zawodów z podaniem numeru startowego. 

8. W przydapdku startu w zawodach wolontariuszy z psami ze schroniska, kierując się dobrostanem zwierząt, organizator dopuszcza start psów ze schroniska wyłaczenie na dystansie 8 km

.

VI. Opłaty

.

1. Opłaty startowe:

40 zł  – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach MINI i MID pod warunkiem uiszczenia opłaty do 29 sierpnia 2019  (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),  

45 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie MINI i MID

O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora

W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 są zwolnione z opłaty startowej.

.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe organizatora w banku Raifasen Polbank,  nr rach. 54 1750 0012 0000 0000 3982 0056  bądź gotówkowo w Biurze Zawodów (brak ulgi).

W tytule płatności należy wpisać: Dogtreking, Imię, Nazwisko/nazwiska osoby, za które dokonywana jest opłata.

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

.

2.W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:   

- pakiet startowy, 

- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu,   

- poczęstunek na bufecie na trasie zawodów, 

- posiłek regeneracyjny po starcie, 

- nagrody dla zwycięzców.

.

VII. Klasyfikacje i nagrody

.

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani do wyróżnień według następujących kategorii:

-  Mężczyźni MID 

-  Kobiety MID 

-  Rodziny MID

-  Mężczyźni MINI 

-  Kobiety MINI   

-  Rodziny MINI

Klasyfikacja liczona będzie od czasu netto. Wyróżnionych zostanie po trzech zawodników z każdej kategorii którzy uzyskali najlepszy ( najkrótszy) czas w pokonaniu trasy zawodów.

Dodatkowo wyróżniony zostanie Najdzielniejszy Pies ze Schroniska w każde zj kategorii MINI.

.

VIII. Postanowienia końcowe

.

1.  Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników zawodów.

2.  Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

4. Tyski Dogtrekkingi jest imprezą ubezpieczoną NNW na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

5. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Sędziego Zawodów do godz. 14.45 w dniu zawodów.

6. Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

- upomnienie,     

- upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny), 

- dyskwalifikacja.

7. Spożywanie alkoholu na trasie oraz terenie zawodów przez zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją.

8. Przekazanie swojego numeru startowego lub karty zawodnika innej osobie w trakcie trwania zawodów lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym lub kartą zawodnika.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, oraz za szkody wyrządzone przez zawodnika lub jego psa.

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

12. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

13.  Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oraz udziela zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.

14. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

15. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako usprawiedliwienie jego nieprzestrzegania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu VIII Tyskiego Dogtrekkingu

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Człowiek i Pies  z siedzibą w Tychach (dalej: „Fundacja”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000616685 , swoich danych osobowych w postaci:

a)   imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach VIII Tyski Dogtrekking które odbędą się w dniu 7 września 2019 r.

b)   imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych w lit. a) powyżej,

c)   adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

1.   Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Człowiek i Pies z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25. 

2.  Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji imprezy VIII Tyski Dogtrekking.

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji VIII Tyski Dogtrekking. 

4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

5.  Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

6.  Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2029 roku.

7.  Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

8.  Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].

10.  Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Załącznik nr 2 do Regulaminu VIII Tyskiego Dogtrekkingu

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie  w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, w szczególności w zakresie publikacji zdjęć, filmów, reportaży, itp. z VIII Tyskiego Dogtrekkingu z moim udziałem, lub/oraz z udziałem mojego dziecka przez organizatora VIII Tyskiego Dogtrekkingu, tj. Fundację Człowiek i Pies w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Załącznik nr 3 do Regulaminu VIII Tyskiego Dogtrekkingu

OŚWIADCZENIE I UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany/a

urodzony .................................................................................................... roku,

I. Oświadczam, że znam regulamin VIII Tyskiego Dogtrekkingu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

II. Oświadczam że mój obecny stan zdrowia pozwala na udział w zawodach VIII Tyski Dogtrekking organizowanym w dniu 07.09.2019 w Tychach i biorę w nim udział na własną odpowiedzialność.

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, oraz dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, a także w celach mających za zadanie przekazanie informacji o organizacji imprez, eventów, szkoleń, konferencji itp. przez organizatora VIII Tyskiego Dogtrekkingu, tj. Fundację Człowiek i Pies, z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016 poz. 922 t.j.);

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie  w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, w szczególności w zakresie publikacji zdjęć, filmów, reportaży, itp. z VIII Tyskiego Dogtrekkingu z moim udziałem, lub/oraz z udziałem mojego dziecka przez organizatora VIII Tyskiego Dogtrekkingu, tj. Fundację Człowiek i Pies w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji VIII Tyskiego Dogtrekkingu na podstawie umów powierzenia

........................................................

czytelny podpis

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego Fundacja Człowiek i Pies przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Fundacja Człowiek i Pies informuje:   

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Człowiek i Pies  z siedzibą z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25 (dalej „My”, albo „Fundacja”) operator internetowej platformy rejestracji uczestników zawodów sportowych dostępnej pod adresem www.czlowiekipies.pl”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Temat: „Inspektor danych osobowych” . Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Fundacja Człowiek i Pies, ul. Cicha 8/25, 43-100 Tychy.

Skąd mamy Twoje dane?         

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, rejestracji na zawody sportowe, a także podczas procedur adopcji zwierzęcia. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Człowiek i Pies?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: 

-umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony www.czlowiekipies.pl, 

- obsługi zgłoszeń, zapytań, aplikacji,  które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

-kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją zawodów lub adopcją zwierzęcia;   

-prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?   

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach przez nas organizowanych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?   

Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

-w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy administratorowi oraz upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawicielom administratora, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, wspomagającym obsługę uczestników zawodów, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?   

Przechowujemy Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach: 

- dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach, 

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

-statystycznych i archiwizacyjnych, 

-marketingowych,

-do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Kategoria: