Regulamin Dogtrekkingu 

 

1. Warunki uczestnictwa w zawodach:
W zawodach może brać udział osoba, która:
- wyśle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach poprzez formularz na stronie www.czlowiekipies.pl (preferowana rejestracja online)  lub zgłosi się osobiście w dzień zawodów w Biurze Zawodów,
- dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe),
- ukończyła 18 lat, lub jest w wieku 16-18 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie,
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik zawodów  odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie lub swojego psa podczas trwania imprezy.

- każdy zawodnik ma bezwzgledny obowiązek przestrzegania Art.26 Ustawy o Lasach, tj.:

"1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.

2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania."

2. Warunki uczestnictwa psa
Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:
- ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie,
- w przypadku suk:  zabrania się startu suk w okresie rui, w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie,
- posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

- prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży, kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.

3. Warunki startu na zawodach
- na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami,
- podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy, zabrania się spuszczania psa z linki,
- podczas zawodów zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu, każde działanie na szkodę psa ( stres, strach, szkody fizyczne) będą natychmiastowo karane dyskwalifikacją,
- uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez niego szkód ponosi wszelkie koszty,
- w przypadku kiedy pies bądź człowiek nie może kontynuować marszu, należy natychmiast poinformować o tym organizatora.

4. Wyposażenie uczestnika:
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:
- mapy, karty uczestnictwa  (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnione na mecie) oraz długopisu,
- telefonu komórkowego ( naładowanego!),
- miskę oraz wodę dla psa w ilości min. 1 litr. – mini, 1,5litra – mid
- zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora,

- zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.  W przypadku startu na dystansie mid zaleca się wyposażenie ekwipunku dodatkowo w mini-apteczkę i but dla psa.

5. Opłaty startowe:
40 zł
– ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Mini Kobiety, Mini Mężczyźni, Mid Kobiety, Mid Mężczyźni pod warunkiem uiszczenia opłaty na 2 tygodnie przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),

40,00 zł- ulgowy koszt uczestnictwadla pierwszej osoby w kategorii rodzinnej, + 35,00  każda kolejna dorosła osoba startująca w tej samej drużynie. Dzieci do lat 16 są zwolnione z opłaty startowej.
50 zł -
normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie Mini Kobiety, Mini Mężczyźni i Mid Kobiety, Mid Mężczyźni, pierwsza osoba w kategorii Rodzinnej.


Wpłaty można dokonać przelewem bądź gotówkowo w Biurze Zawodów ( brak ulgi).
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska za które dokonywana jest opłata.

6. Kategorie startów:
- Mężczyźni Mid,
- Kobiety Mid,
- Mężczyźni Mini,
- Kobiety Mini,
- Rodzina Mini.

7. Klasyfikacja Rodzinna:
Drużynę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny, oraz osoby które łączą szczególne więzi. Mogą oni wspólnie startować z jednym psem. Aby uczestniczyć w kategorii rodzinnej należy zgłosić co najmniej 2 członków rodziny. Różnica czasu przekroczenia mety przez członków zespołu nie może być większa niż 30 sekund.

8. Ruch drogowy:
Podczas uczestnictwa w  Dogtrekkingu należy dostosować się do przepisów Ruchu Drogowego przez całą trasę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. Kary:
Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie.
- Upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)
- Dyskwalifikacja.
Spożywanie alkoholu na trasie oraz terenie zawodów przez zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją.

10. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy zobowiązani  są do niezanieczyszczania trasy podczas ich uczestnictwa w zawodach. Zaśmicanie terenu zawodów oraz trasy będzie karane dyskwalifikacją.
Zawodnicy zobowiązani są również do sprzątania odchodów po swoim psie na terenie zawodów oraz trasie. Wyjątkiem są kompleksy leśne, w obrębie których nie ma odpowiednich pojemników.

11. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

12. Informacje dodatkowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Kategoria: